Menu


fiRe)BaltazarfiRe team on WGT CL

fiRe team on iCCup

fiRe team on BWCL

Banner fiRe team

2009.11.22 18:31:51
fiRe-Spitty

 

fiRe

 2 4

Northern Darkness

fiRe)LiveZerg
fiRe)Lucky
fiRe)008
fiRe)Scream

  0  2  
  2 0  
  1  2  
  1  2 

nD.Kiwatungo
nD.eR
nD.Kraken
nD.violett

fiRe)Koekto 
fiRe)Lucky 

  2 0

1
2

fiRe)lox1 
fiRe)lox2 

  0 0  nD.pohkto1
 nD.pohkto2

 

Позорный счет. Позорный кв. Позорный противник. Явка великолепна.
 --  
 

fiRe-Baltazzarr
2009.12.20 18:53:56

поорал --